معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان (عکس)

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان (عکس)
معماری،معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان،این ساختمان در هلند ساخته شده و با سفر به درون آن می توان با بازدید از همه بخشها، از کارکرد درست یک بدن سالم آگاه شد و آموزش دید. ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری پیکر انسانی نشسته است، 35 متر است

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

معماری جالب ساختمانی به شکل بدن انسان

ساختمانی به شکل بدن،معماری جالب ساختمان،عکس

منبع :ettehadjonoub.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه